Announcements

ACTS 247 예배 회심 양육 선교적인 삶

교회소식

Total 182
Number Title Author Date Votes Views
102
부활주일 성가대 칸타타 연습
kcpc | 2022.04.02 | Votes 0 | Views 781
kcpc 2022.04.02 0 781
101
고난주간 특별 새벽 기도회 / 4월 12일(화) -15일(금)
kcpc | 2022.04.02 | Votes 0 | Views 843
kcpc 2022.04.02 0 843
100
PCA 동남부 노회 (4월 4일 – 5일)
kcpc | 2022.04.02 | Votes 0 | Views 845
kcpc 2022.04.02 0 845
99
Daylight Saving이 시작됩니다.
kcpc | 2022.02.27 | Votes 0 | Views 911
kcpc 2022.02.27 0 911
98
새가족 교육
kcpc | 2022.02.27 | Votes 0 | Views 967
kcpc 2022.02.27 0 967
97
성찬식
kcpc | 2022.02.27 | Votes 0 | Views 1078
kcpc 2022.02.27 0 1078
96
3월 2일 부터 사순절이 시작됩니다.
kcpc | 2022.02.27 | Votes 0 | Views 1029
kcpc 2022.02.27 0 1029
95
권사(은퇴 협동 시무) 기도 모임
kcpc | 2022.02.27 | Votes 0 | Views 1056
kcpc 2022.02.27 0 1056
94
존 스토트의 제자도 판매
kcpc | 2022.01.15 | Votes 0 | Views 1262
kcpc 2022.01.15 0 1262
93
결산 공동의회
kcpc | 2022.01.15 | Votes 0 | Views 1160
kcpc 2022.01.15 0 1160